Regulamin:

Obowiązuje od 2015-06-03

§ 1. Dane sklepu

Podmiotem prowadzącym oraz właścicielem Sklepu Internetowego Rachunkowosc.com.pl, działający pod adresem: sklep.rachunkowosc.com.pl jest Rachunkowość Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tamka 18 m. 29; 00-349 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000042871. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50000,00 PLN w całości opłacony; NIP: 526-025-01-62 Regon: 011055350.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin zakupu – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem: sklep.rachunkowosc.com.pl Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem sklep.rachunkowosc.com.pl; za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie;
 2. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Usługodawca – właściciel sklepu Rachunkowość Spółka z o.o. świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, za pomocą serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje Towary z zamówienia i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 8. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Producent/ Dostawca/ Partner – firma będąca właścicielem lub uprawniona do dystrybucji oprogramowania/ aktualizacji oprogramowania/ usługi oferowanej w Sklepie.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 12. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jed.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
 13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631).

§ 3. Wymagania sprzętowe

 • W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • a. posiadanie dostępu do Internetu,
 • b. posiadanie adresu e-mail,
 • c. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
 • d. akceptacja plików Cookie,
 • e. włączona obsługa Java Script,
 • f. włączona wtyczka Flash Player.

§ 4. Zasady ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.rachunkowosc.com.pl
 • 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
 • 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.
 • 4. Sklep internetowy Usługodawcy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • 5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Usługodawcy są fabrycznie nowe.
 • 6. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • a. posiadanie dostępu do Internetu,
  • b. posiadanie adresu e-mail,
  • c. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  • d. akceptacja plików Cookie,
  • e. włączona obsługa Java Script,
  • f. włączona wtyczka Flash Player.
  7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Warunki i czas realizacji zamówienia

 • 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna-sprzedaży zamawianych Towarów z Usługodawcą.
 • 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • 1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (w przypadku różnych adresów),
  • 3. wyboru sposobu płatności.
 • 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, telefon, e-mail, a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, albo nazwę firmy, ulicę, NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj - w przypadku, gdy Klientem jest osoba prawna.
 • 4. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, a przed złożeniem Zamówienia wyświetlane są wszystkie wprowadzone przez Klienta dane.
  • 1. W celu finalizacji złożenia Zamówienia należy przycisnąć przycisk: „Potwierdź zakup”, który oznacza obowiązek zapłaty za zamówione Towary.
  • 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mailową na podany w formularzu adres e-mail, w której przekazane zostaną informacje dotyczące Zamówienia. Wysłanie przez Sklep wiadomości e-mail, jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 • 5. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w zależności od rodzaju Towaru. W przypadku gdy zamówionym towarem są publikacji wydawców (książki, miesięczniki) termin wysyłki wynosi od 3 dni roboczych, przy czym czas ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie bankowym Usługodawcy. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient może odebrać zakupione Towary w godzinach pracy Usługodawcy (dni robocze 8:00-16:00). Natomiast w przypadku zamówienia towarów cyfrowych termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni od momentu potwierdzenia płatności na koncie bankowym Usługodawcy. Istnieje możliwość elektronicznego przekazania kodów licencji po uprzednim kontakcie z Usługodawcą (po zaksięgowaniu płatności).
 • 6. W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia okaże się, że Towar jest niedostępny Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, poinformuje o tym fakcie Klienta i zwróci zapłaconą przez niego kwotę.
 • 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, nastąpi anulowanie złożonego Zamówienia.
 • 8. Do każdego zakupu dołączana jest faktura VAT. Faktura VAT standardowo jest załączona do wysyłanej przesyłki lub w przypadku informacji od Klienta może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

§ 6 Sprzedaż towarów cyfrowych

 • 1. Sprzedaż towarów cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 • 2. Poprzez towary cyfrowe należy rozumieć dane cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 • 3. W umowach o dostarczanie towarów cyfrowych Rachunkowość Sp. z o.o. działa wyłącznie jako dystrybutor. Rachunkowość Sp. z o.o. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych towarów cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych towarów cyfrowych.
 • 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 • 5. Rachunkowość Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Rachunkowość Sp. z o.o. nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
 • 6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Rachunkowość Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Rachunkowość Sp. z o.o. nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
 • 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 
 • 8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
 • 9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Rejestracja

 • 1. Klient może zarejestrować konto na stronie: sklep.rachunkowosc.com.pl. W celu rejestracji Konta Klient wpisuje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, albo nazwę firmy, ulicę, numer NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj - w przypadku, gdy Klientem jest osobą prawną.
 • 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia bez konieczności zakładania Konta, jednak w takim przypadku podczas dokonywania zamówienia niezbędne jest uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail a ponadto ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prywatną, lub też nazwę firmy, ulicę, numer NIP, numer domu, kod pocztowy, miasto - w przypadku Klienta będącego osobą prawną. Ponadto w formularzu Zamówienia można wpisać inny adres wysyłki niż podany wcześniej oraz dodatkowe uwagi. W celu złożenia Zamówienia Klient obowiązany jest zaakceptować warunki Regulaminu poprzez zaznaczenie ikony znajdującej się przy klauzuli akceptacji Regulaminu.
 • 3. Dodatkowo Klient może zaakceptować, że wyraża zgodę marketingową poprzez kliknięcie ikony znajdującej się przy klauzuli „Zgoda marketingowa”. Dzięki akceptacji klauzuli Klient umożliwia sobie uczestniczenie w akcjach promocyjnych organizowanych przez Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o.
 • 4. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w sklepie: www.rachunkowosc.com.pl.
 • 5. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera może zrezygnować z tej opcji w dowolnym czasie.

§ 8 Ceny towarów

 • 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • a. podawane są w złotych polskich,
  • b. zawierają podatek VAT,
  • c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  • d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 • 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 9 Forma płatności za zamówienia

 • 1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  • a. przedpłata przelewem bankowym,
  • b. za pobraniem w chwili odbioru towaru od kuriera.
 • 2. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia towaru przez Sklep. Jeżeli Klient nie dokona płatności we wskazanym powyżej terminie, umowa sprzedaży zostaje rozwiązana.
 • 3. W przypadku wyboru opcji zapłaty „za pobraniem”, Klient obowiązany jest zapłacić za Towar gotówką w momencie odbioru Towaru od kuriera.
 • 4. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien najpierw dokonać przedpłaty przelewem bankowym. Usługodawca nie obsługuje płatności gotówkowych przy odbiorze.
 • 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest imienny dowód zakupu (faktura).

§ 10 Koszty i termin wysyłki

 • 1. Towar wysyłany jest pod wskazany w formularzu Zamówienia adres.
 • 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej SA Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Usługodawcy.
 • 3. Wszystkie dostępne Towary typu publikacje przekazujemy firmie doręczającej w ciągu trzech dni roboczych od:
  • a. złożenia zamówienia, jeżeli formą zamówienia jest pobranie,
  • b. wpływu środków na konto Usługodawcy, jeżeli formą zapłaty jest przedpłata. Publikacje niedostępne w bieżącej sprzedaży (są w przygotowaniu lub czekamy na dodruk) przekazujemy firmie doręczającej w ciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania ich z drukarni.
 • 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Klient może się zapoznać z kosztami w każdej chwili klikając zakładkę „Jak zamawiać”, punkt 3. „Wybór sposobu płatności oraz rodzaju dostawy”.

§ 11 Reklamacje i Zwroty

 • 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klient powinien zgłosić Reklamację w formie e-mailowej na adres pren@rachunkowosc.com.pl lub papierowej.
 • 2. W powyższym przypadku Klient powinien również odesłać Towar przesyłką pocztową na adres Usługodawcy:
  Rachunkowość Sp. z o.o.
  ul. Tamka 18 m. 29
  00-349 Warszawa
 • 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 • 4. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą przez niego za Towar.
 • 5. Koszty związane z odesłaniem Towaru Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 7 dni roboczych. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 • 6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres: pren@rachunkowosc.com.pl.
 • 7. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres Usługodawcy wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 • 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z wyżej wymienionego uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 • 9. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

§ 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Rachunkowość Sp. z o. o ., z siedzibą przy ul. Tamka 18 m. 29; 00-349 Warszawa.
 • 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres pren@rachunkowosc.com.pl
  • c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • 4.Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogło zostać zrealizowane zamówienie i dostawa zakupionego Towaru.
 • 5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • 7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Usługodawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

§ 13 Zmiana Regulaminu

 • 1. „Regulamin zakupów” jest prezentowany z datą od kiedy obowiązuje.
 • 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu zakupów, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 • 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.
 • 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w „Regulaminie zakupów” będą realizowane według postanowień „Regulaminu zakupów” obowiązującego w momencie składania zamówienia.

Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy Kodeks cywilny.
 • 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Wzór odstąpienia od umowy