Rachunkowość - Zamknięcie Roku 2017

Zamknięcie Roku 2017
Cena: 189.00

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 700

Oprawa: miękka

Format: A4


New

„Zamknięcie roku 2017” wydawnictwa Rachunkowość

Renomowany przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

przedsiębiorstw (spółek kapitałowych, osobowych, osób fizycznych), spółdzielni

mieszkaniowych i jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Na blisko 700 stronach szczegółowo omówiono tematykę inwentaryzacji, wyceny

aktywów i pasywów, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzania poszczególnych

elementów rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, podatku

odroczonego, ustalenia wyniku podatkowego (dochodu z działalności gospodarczej oraz z

objęcia i zbycia udziałów i akcji w spółkach), podziału zysku w spółkach kapitałowych i

komandytowo-akcyjnych.

Treść prezentacji wzbogacają liczne tabele, przykłady, schematy.

Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach,

najnowsze stanowiska i interpretacje Komitetu Standardów Rachunkowości, przepisy

podatkowe obowiązujące w 2017 r., najświeższe orzecznictwo sądowe i interpretacje

organów skarbowych.

Zapraszamy do zakupu i skorzystania z naszych promocji, które znajdą Państwo

na stronie:

Promocje

New

Zagadnienia omawiane w książce „Zamknięcie roku 2017”:

1. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać,

zatwierdzanie, udostępnianie

Sprawozdanie według ustawy i według MSR

Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru,

kryteria wyboru)

Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania

Sprawozdanie finansowe jednostek małych

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe jednostek dużych

Sprawozdanie finansowe – łączne

Podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie

obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania,

ważność badania, zawarcie umowy)

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (organ

zatwierdzający, procedura zatwierdzenia, odmowa zatwierdzenia, kryteria oceny,

absolutorium, skutki zatwierdzenia, podział zysku)

Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

(udostępnianie właścicielom, złożenie w KRS i urzędzie skarbowym, publikacja w

MSiG)

Przechowywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności (cywilna,

karna, karnoskarbowa)

2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność

porównywalność, polityka rachunkowości)

Prawidłowe księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego (cechy

prawidłowych ksiąg, elementy ksiąg rachunkowych, księgi prowadzone

komputerowo, zamknięcie ksiąg, inwentaryzacja – przedmiot, sposób, częstotliwość,

weryfikacja i aktualizacja wyceny)

Formalne cechy sprawozdania finansowego (wzory rsf, zaokrąglenia, rok obrotowy)

Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania finansowego

Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych

porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów,

różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości,

porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)

Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

3. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

Identyfikacja jednostki

Oznaczony czas trwania jednostki – jeżeli jest umownie ograniczony

Okres sprawozdawczy

Łączne sprawozdanie finansowe

Deklaracja kontynuacji działalności

Połączenie spółek – metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz

ustalania wyniku finansowego

4. Bilans

A. Wprowadzenie

Bilans i jego budowa (definicja aktywów i pasywów, utrata wartości aktywów, podział

aktywów i pasywów, rozliczenia międzyokresowe, kryteria zaliczenia do

aktywów/pasywów trwałych, aktywa związane z działalnością operacyjną i

inwestycyjną)

Ogólne zasady wyceny (ceny historyczne i bieżące, wycena aktywów i zobowiązań

działalności operacyjnej i inwestycyjnej)

Kategorie cen (cena nabycia, koszt wytworzenia, koszty niestanowiące kosztu

wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty, skorygowana cena nabycia, cena sprzedaży,

cena sprzedaży netto, wartość godziwa, wartość nominalna)

Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych,

kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe,

różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)

Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe

przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do

terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie

aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)

Dylematy kwalifikacji niektórych aktywów i pasywów do pozycji bilansu

B. Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe, wartość firmy, prawa majątkowe,

co nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych, wycena praw, amortyzacja

księgowa praw, amortyzacja podatkowa praw, zaliczki na prawa)

Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do

środków trwałych, środki trwałe wg przepisów podatkowych, dolna granica wartości,

moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające

wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, cena

rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena

przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego

zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego,

aktualizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i koniec jej naliczania, metody i

stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała

utrata wartości, rozchód i częściowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w

budowie, zaliczki na budowę)

Należności, inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe (definicje, inwestycje w

nieruchomości i ich wycena, długoterminowe aktywa finansowe i ich wycena, trwała

utrata wartości instrumentów finansowych, udziałów i akcji, pozostałych

instrumentów finansowych, udziały i akcje i ich wycena, inne papiery wartościowe,

udzielone pożyczki, inne długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe

inwestycje rzeczowe inne niż nieruchomości, inne czynne długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe )

C. Aktywa obrotowe

Zapasy (wycena materiałów, towarów, produktów, produkcji niezakończonej, koszty

niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ceny ewidencyjne zapasów, metody

wyceny rozchodów, cena sprzedaży netto, odpisy aktualizujące, zaliczki na dostawy i

usługi)

Należności krótkoterminowe i roszczenia (barter, kompensata, konwersja, należności:

utracone, wątpliwe, przedawnione, umorzone, nieściągalne, wycena należności, kwota

wymaganej zapłaty, odsetki od należności, aktualizacja kwoty należności, odpisy

aktualizujące – globalne/rozliczeniowe, należności objęte układem, należności

krótkoterminowe – rodzaje, należności publicznoprawne, inne należności, należności

dochodzone w sądzie)

Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe (aktywa finansowe – zasady

wyceny, udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne

krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,

pieniądze w kasie lub banku, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, inwestycje

krótkoterminowe inne niż aktywa finansowe, czynne rozliczenia międzyokresowe,

należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały /akcje własne)

D. Kapitał (fundusz) własny

Składowe kapitału (funduszu) własnego (kapitały spółki z o.o. i akcyjnej, fundusze

przedsiębiorstwa państwowego, fundusze SP ZOZ, fundusze spółdzielni, majątek

spółki osobowej, kapitał przedsiębiorstwa osoby fizycznej, kapitał z aktualizacji

wyceny, wynik finansowy lat ubiegłych, wynik finansowy roku obrotowego)

E. Zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania (zakres rezerw, rezerwa na świadczenia pracownicze,

rezerwa na restrukturyzację, inne rezerwy)

Zobowiązania (zasady wyceny, długoterminowe: kredyty i pożyczki, papiery

wartościowe, zobowiązania wekslowe, inne zobowiązania, pozycje zobowiązań

krótkoterminowych – z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy i usługi,

wekslowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne, zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób

niepełnosprawnych, fundusz rekultywacyjny, fundusz remontowy)

Bierne rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne długoterminowe

rozliczenia, dotacje do środków trwałych, inne krótkoterminowe rozliczenia)

5. Rachunek zysków i strat

Treść i postacie rachunku zysków i strat (klasyfikacja przychodów, klasyfikacja

kosztów, kompletność przychodów i kosztów, korekty przychodów i kosztów, korekty

w myśl regulacji podatkowych, postacie rachunku zysków i strat – kalkulacyjna i

porównawcza, wynik finansowy a podstawa opodatkowania)

Wynik ze sprzedaży – przychody (sprzedaż i jej wycena, zakres przychodów ze

sprzedaży, dotacje do cen, moment sprzedaży, przychód z usług i dostaw ciągłych)

Wynik ze sprzedaży – koszty (koszty działalności operacyjnej, różnice między obiema

postaciami rachunku zysków i strat, koszty według rodzaju, korekta z tytułu zmiany

stanu produktów, inne korekty kosztów, koszty przy kalkulacyjnej postaci rachunku

zysków i strat)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (wynik z tytułu rozchodu majątku trwałego,

dotacje, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, inne przychody i koszty)

Przychody i koszty finansowe (dywidendy, odsetki, wynik z tytułu rozchodu aktywów

finansowych, aktualizacja wartości aktywów finansowych, inne przychody i koszty)

Wynik finansowy brutto i netto, działalność zaniechana (obowiązkowe obciążenia

wyniku finansowego, przychody i koszty działalności zaniechanej)

Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług (odrębnie rozliczana

umowa, ustalenie przychodu, koszty plus, cena ryczałtowa, rzeczywiście poniesione

koszty, koszty wytworzenia usług, niektóre problemy stosowania art. 34a i 34c

ustawy)

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 Uwagi ogólne

 Objaśnienia do bilansu

 Objaśnienia do instrumentów finansowych

 Objaśnienia do rachunku zysków i strat

 Kursy przyjęte do wyceny

 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

 Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

 Objaśnienie niektórych istotnych zdarzeń

 Objaśnienie powiązań kapitałowych

Informacje o połączeniu spółek

Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności

Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia

7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ogólna charakterystyka zestawienia

Stan początkowy kapitału (funduszu) własnego

Kapitał (fundusz) podstawowy

Kapitały (fundusze) wspomagające – zapasowy i rezerwowe

Wyniki finansowe

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Stan końcowy kapitału (funduszu) własnego

Przykład

8. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek pozarządowych – załącznik nr 6 do ustawy

Kto może sporządzać roczne sprawozdanie finansowe według zał. nr 6

Podstawa sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans (aktywa, pasywa)

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

9. Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

Warunki działania spółdzielni mieszkaniowych

Cechy szczególne spółdzielni mieszkaniowej i jej rocznego sprawozdania

finansowego

Bilans (środki trwałe: środki trwałe zaliczane do zasobu mieszkaniowego, wartość

bilansowa (netto) budynków i gruntów (praw wieczystego użytkowania), umorzenie

środków trwałych, zgodność wartości bilansowej środków trwałych z funduszem

wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym, amortyzacja środków

trwałych; wkłady mieszkaniowe i budowlane; fundusze własne spółdzielni:

udziałowy, wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych, zasobowy, zasobów

mieszkaniowych; wynik finansowy spółdzielni; wynik z eksploatacji i utrzymania

nieruchomości; wynik działalności gospodarczej; należności i zobowiązania od/wobec

lokatorów; fundusz remontowy)

Rachunek zysków i strat (postać rachunku zysków i strat, przychody i koszty

działalności operacyjnej – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości: przychody z

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty eksploatacji i utrzymania

nieruchomości, przychody i koszty pozostałej działalności; przychody i koszty

pozostałej działalności operacyjnej: koszty ogólnego zarządu, zysk (strata) ze

sprzedaży; pozostałe przychody i koszty operacyjne: pożytki, odszkodowanie za

bezumowne korzystanie z lokalu; przychody i koszty finansowe; wykazanie

nadwyżek/niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku ubiegłego;

dochód podatkowy i podatek dochodowy

Informacja dodatkowa

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

10. Rachunek przepływów pieniężnych

KSR 1 Rachunek przepływów pieniężnych (wyciąg) z komentarzem (definicje,

przepływy pieniężne i ich prezentacja, przepływy działalności operacyjnej, przepływy

działalności inwestycyjnej, przepływy działalności finansowej, rachunek przepływów

pieniężnych jednostki, przykład liczbowy)

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych dla jednostek małych

11. Odroczony podatek dochodowy

Cel i zasady ustalania podatku odroczonego (prawo odstąpienia od ustalania podatku

odroczonego, różnice trwałe i przejściowe, podatek bieżący i hipotetyczny, metoda

ustalania podatku odroczonego, podatkowa wartość aktywów i pasywów, rezerwy i

aktywa z tytułu podatku odroczonego i przesłanki ich ustalania, technika ustalania

podatku hipotetycznego, korekty dotyczące lat ubiegłych oraz aktywa i rezerwy z

tytułu podatku odroczonego rozliczane z kapitałem własnym, ujęcie podatku w

księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym)

Przykłady obliczania różnic przejściowych (aktywa: środki trwałe, inwestycje w

nieruchomości, zapasy, należności, krótkoterminowe aktywa finansowe; pasywa:

rezerwy na zobowiązania, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe przychodów;

leasing; ulga na badania i rozwój; korekty przychodów i kosztów; inne przyczyny

powstawania różnic przejściowych; strata podatkowa)

Przykład całościowy

12. Sprawozdanie z działalności – komentarz do działań w roku obrotowym, ocena

perspektyw

W jakim celu sporządza się sprawozdanie z działalności

Kto sporządza sprawozdanie z działalności – zakres podmiotowy

Przepisy dotyczące sprawozdania z działalności

Cechy użytecznego sprawozdania z działalności

Które informacje są obowiązkowe (stan majątkowy, sytuacja finansowa – obecna i

przewidywana, ocena efektów działalności, wskazanie czynników ryzyka i opis

zagrożeń, zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, przewidywany

rozwój jednostki, instrumenty finansowe, informacje niefinansowe)

Użytkownicy – do kogo kierowane jest sprawozdanie z działalności

Propozycja układu sprawozdania z działalności skierowanego do szerokiej grupy

użytkowników (kim jesteśmy – charakterystyka działalności, dokąd zmierzamy – cele

i strategie, czym dysponujemy – majątek i inne zasoby, relacje z otoczeniem, co

osiągnęliśmy – efekty działalności, co planujemy – perspektywy, czynniki ryzyka –

opis i przeciwdziałanie)

Przykład

13. Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę

Założenie kontynuowania działalności przez jednostkę w świetle przepisów

ustawy

Podstawy oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Deklaracja zdolności jednostki do kontynuowania działalności

14. Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

Treść prezentacji (cele strategiczne, przychody ze sprzedaży, produktywność działalności,

wynik finansowy i rentowność, płynność finansowa, sytuacja majątkowa i finansowa,

dane niefinansowe, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa)

Narzędzia prezentacji

Forma prezentacji

15. Ustalanie i opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2017 r.

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej

Zaliczki na podatek dochodowy i zeznanie roczne

Charakterystyka dochodu z działalności gospodarczej

Przychody podatkowe (co jest przychodem, przychody z działalności gospodarczej,

moment powstania przychodu należnego)

Wybrane przychody z działalności gospodarczej (odpłatne zbycie środków trwałych i

wnip, datio in solutum – świadczenie w miejsce wypełnienia, nieodpłatne

świadczenia, kwota umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, dotacje, subwencje

i inne dopłaty, kary umowne i odszkodowania, odsetki od należności i środków na

rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatników podatków i zasiłków, VAT

naliczony)

Niektóre wyłączenia z przychodów podatkowych (VAT należny i inne podatki,

zwrócone wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zarachowane

należności na poczet przyszłych dostaw)

Koszty uzyskania przychodów (moment zaliczenia wydatków do kosztów

podatkowych, koszty wynagrodzeń i składek ZUS, jednorazowe odpisy amortyzacyjne

i wpłaty na poczet nabycia środków trwałych)

Niektóre wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (płatności gotówkowe

przekraczające 15 tys. zł, koszty reprezentacji, wydatki na rzecz wspólników i

członków organów spółek, kary umowne, odszkodowania, opłaty sankcyjne i odsetki

za zwłokę, odsetki od pożyczek i kredytów, amortyzacja nieuznawana za koszt

podatkowy, straty w majątku firmy, odpisane należności i odpisy aktualizujące, inne

koszty niestanowiące kosztów podatkowych)

Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych (różnice kursowe ustalane metodą

rachunkową, różnice kursowe ustalane metodą podatkową, kiedy nie powstają

podatkowe różnice kursowe, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych,

szczególne przypadki ustalania podatkowych różnic kursowych)

Korekty przychodów i kosztów podatkowych

Dochody zwolnione z opodatkowania (dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne

świadczenia, środki pomocowe z zagranicy, dochody z działalności gospodarczej

prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochody osiągane przez

zakład położony poza terytorium Polski)

Odliczenia od dochodu (strata podatkowa, ulga na działalność badawczo-rozwojową,

darowizny)

16. Objęcie oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – opodatkowanie

podatkiem dochodowym

Przychód z objęcia udziałów/akcji w spółce kapitałowej i ska (definicja

przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, ustalenie przychodu z objęcia

udziałów/akcji)

Koszty uzyskania przychodu z objęcia udziałów/akcji

Przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółce kapitałowej i ska

Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów/akcji

Rozliczenie podatku od dochodu z objęcia/zbycia udziałów/akcji

Zbycie praw udziałowych w spółce osobowej

17. Zysk spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych – podział, opodatkowanie

Zysk netto i jego podział

Opodatkowanie podziału zysku (zasilenie zyskiem kapitałów spółki: zasilenie kapitału

zapasowego i rezerwowych/zakładowego, wypłata dywidendy, przekazanie zysku na

inne cele, niepodzielone i zatrzymane zyski a przekształcenie spó

ISBN: 978-83-63251-20-8
Liczba stron: 700
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 1076